Knowledge Base Display

طریق حذف Commit  با استفاده از Cherry-pick

با استفاده از مقاله زیر می توانید در صورتیکه یک Commit  اشتباه انجام دادید آنرا حذف کنید.

همچنین در این مطلب نحوه کار با Cherry-pick  در Git  توضیح داده شده است.

 

 

منابع :

00
قبلی