جستجو - Developer

Clear

1 results for

  • PA

    File and Code template

    Knowledge Base Article · By portal admin On May 9, 2019 12:47 PM
    این قسمت در صفحه تنظیمات Intelij  وجود دارد و شامل قالب های پیش فرض جهت ایجاد فایل های مختلف می باشد. شما می توانید در Settings > Editor > File and code template  این تنظیمات را مشاهده کنید :   جهت...
    intelij find author regex