نحوه Commit ‌تغییرات - لایفری 7.3 - Developer

Knowledge Base Display

نحوه Commit ‌تغییرات

تغییرات خود را در کد ایجاد کنید و تغییرات را add  و commit کنید :

Jafari@DESKTOP-1M2I1OA MINGW64 ~/Desktop/Liferay7/sain-university-application (ISSUE-1)
$ git add .

Jafari@DESKTOP-1M2I1OA MINGW64 ~/Desktop/Liferay7/sain-university-application (ISSUE-1)
$ git commit . -m "ISSUE-1 Some things about commit"
[ISSUE-1 9c78b7b] ISSUE-1 Some things about commit
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
حتما قالب Message در Commit را رعایت نمایید.
منظور از ISSUE-1 در اینجا ID  مربوط به Issue  کار متبط با کامیت شما در جیرا می باشد و با آن باید جایگزین گردد!

Push  تغییرات در سرور با استفاده دستور زیر انجام می گردد :

$ git push origin ISSUE-1
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 309 bytes | 309.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: To create a merge request for ISSUE-1, visit:
remote:   https://gitlab.sain.ir/n.jafari/sain-university-application/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=ISSUE-1
remote:
To https://gitlab.sain.ir/n.jafari/sain-university-application.git
 * [new branch]      ISSUE-1 -> ISSUE-1

 

00
قبلی