ایجاد Branch برای Task - لایفری 7.3 - Developer

Knowledge Base Display

ایجاد Branch برای Task

در پرژوه های لایفری حداقل دو Branch زیر وجود دارد :

  • master
  • develop

جهت اضافه کردن یک Feature یا رفع یک Bug  که مربوط به یک Issue  می شود نیاز است شما ابتدا یک Branch  برای هر Task ‌ایجاد کنید :

$ git checkout -b ISSUE-1 origin/develop
Switched to a new branch 'ISSUE-1'
Branch 'ISSUE-1' set up to track remote branch 'develop' from 'origin'.

 

 

00
قبلی