نحوه آپدیت یک پروژه Fork - لایفری 7.3 - Developer

Knowledge Base Display

نحوه آپدیت یک پروژه Fork

برای شروع لازم است که ابتدا یکادرس ریموت پروژه اصلی را در Repository  خودتان تنظیم نمایید :

 

 • نمایش لیست Remote  ها
$ git remote -v
> origin https://github.com/YOUR_USERNAME/YOUR_FORK.git (fetch)
> origin https://github.com/YOUR_USERNAME/YOUR_FORK.git (push)

 

 • اضافه کردن Remote  به پروژه اصلی
git remote add upstream https://github.com/ORIGINAL_OWNER/ORIGINAL_REPOSITORY.git

 

 • مشاهده و بررسی مجدد
$ git remote -v
> origin  https://github.com/YOUR_USERNAME/YOUR_FORK.git (fetch)
> origin  https://github.com/YOUR_USERNAME/YOUR_FORK.git (push)
> upstream https://github.com/ORIGINAL_OWNER/ORIGINAL_REPOSITORY.git (fetch)
> upstream https://github.com/ORIGINAL_OWNER/ORIGINAL_REPOSITORY.git (push

 

 • جهت آپدیت یک Fork  لازم است ابتدا تغییرات و branch  ها از remote پروژه اصلی دریافت کنید
$ git fetch upstream
> remote: Counting objects: 75, done.
> remote: Compressing objects: 100% (53/53), done.
> remote: Total 62 (delta 27), reused 44 (delta 9)
> Unpacking objects: 100% (62/62), done.
> From https://github.com/ORIGINAL_OWNER/ORIGINAL_REPOSITORY
> * [new branch]   master   -> upstream/master

 

 • یک branch  به صورت local را checkout  کنید، در اینجا برنچ  master گرفته شده است
$ git checkout master
> Switched to branch 'master'

 

 • Merge  تغییرات روی branch محلی شما
$ git merge upstream/master
> Updating a422352..5fdff0f
> Fast-forward
> README          |  9 -------
> README.md         |  7 ++++++
> 2 files changed, 7 insertions(+), 9 deletions(-)
> delete mode 100644 README
> create mode 100644 README.md

 

 • همچنین شما می توانید با دستور rebase  کل تغییرات را روی branch  خود اعمال نمایید.
$ git rebase upstream/master

 

 

00
قبلی