اقدامات قبل از Commit - لایفری 7.3 - Developer

Knowledge Base Display

اقدامات قبل از Commit

پروژه های لایفری با استفاده از ابزار Blade CLI ‌ایجاد و با استفاده از Gradle ‌تست، فورمت و Build ‌می شوند.

لذا قبل از Commit ‌لازم است در ماژول های لایفری حتما دستور sourceFormat را اجرا کنید و در صورت نیاز به تغییرات جهت پاس شدن تمامی موارد ، تغییرات لازم را اعمال کنید در غیر این صورت Pull/Merge Request  شما Approve ‌نخواهد شد.

به عنوان مثال در Intelij مانند تصویر شماره ۱ می توانید این دستور را اجرا نمایید.

 

 

تصویر شماره ۱

 

نتیجه اجرای به همراه مواردی که باید رفع گردند :

8:14:40 PM: Executing task 'formatSource'...


> Task :modules:university-api:formatSource
Please update your dependency to directly use the correct version 'xml-apis:xml-apis:1.0.b2'.
Resolution will only pick dependencies of the relocated element. Artifacts and other metadata will be ignored.
POM relocation to an other version number is not fully supported in Gradle : xml-apis:xml-apis:2.0.2 relocated to xml-apis:xml-apis:1.0.b2.
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\build.gradle (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\bnd.bnd (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\NoSuchDepartmentException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\DuplicateUniversityMajorException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\DuplicateUniversityDepartmentException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\DuplicateUniversityProgramException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\NoSuchMajorException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\NoSuchProgramException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\NoSuchUniversityDepartmentException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\NoSuchUniversityProgramException.java (ReturnCharacter)
C:\Users\Jafari\Desktop\Liferay7\sain-university-application\modules\university-api\src\main\java\ir\sain\university\exception\NoSuchUniversityMajorException.java (ReturnCharacter)
                
BUILD SUCCESSFUL in 35s
1 actionable task: 1 executed
8:15:16 PM: Task execution finished 'formatSource'.
دستور sourceFormat ممکن است بعضی از موارد را به صورت اتوماتیک رفع کند، لذا قبل از اجرای این دستور حتما یک Commit ‌انجام دهید.
00
قبلی