تنظیمات مربوط به Source format - لایفری 7.3 - Developer

Knowledge Base Display

تنظیمات مربوط به Source format

در لایفری یک تسک به نام sourceFormat  یا به اختصار SF  در Gradle وجود دارد که موارد زیادی را در کد بررسی و تعداد زیادی از Bad Style ها را رفع می کند.

اجرا این تسک بدلیل اینکه از بسیاری از خطاهای کدنویسی جلوگیری می کند در مرحله نهایی تحویل پروژه های لایفری الزامی می باشد.

 در Intelij  نیز شما با انتخاب قسمتی از کد یا تمام کد در یک فایل و با استفاده از shortcut به صورت  ALT+CLT+L میتوانید کد را فرمت کنید که این فرمت با بخشی از SF  در لایفری تداخل دارد که در ذیل برخی تنظیمات را برای هماخوانی بیشتر این دو Formatter معرفی می کنیم.

 

غیرفعال سازی درج <p> در قسمت Copy Right  فایل ها

 

 

تنظیم طول خطوط

 

 

 

اعمال فرمت LF  به همه فایل های پروژه پس از آپدیت پروژه از طریق Intellij

پس از هر بار آپدیت پروژه و قبل از اجرای SF  از طریق Gradle  لازم است تا دستور زیر در Command  در فولدر روت پروژه اعمال گردد تا فرمت فایل ها به حال استاندارد لینوکس تبدیل گردید  و بعد SF  اجرا شود.

همچنین لازم است این مطلب را مطالعه و نصب صحیح Git  را روی سیستم خود مرور کنید.
git add .

 

00
قبلی