نصب لایفری بر روی Centos 7 - نصب و تنظیمات لایفری - Developer

نصب لایفری بر روی Centos 7

نصب ملزومات اولیه :

sudo yum -y install epel-release
sudo yum -y install p7zip  nano wget unzip screen

 

برچسب‌ها
centos 7 iiferay
00
قبلی