SSL - نصب و تنظیمات لایفری - Developer

SSL

چگونگی تنظیم SSL در وب سرور و نصب ملزومات

 

 

 

00

Child Articles (1)

  • نصب SSL در Tomcat  و Centos برای حالت Multi Domain

    Tomcat 8.5 and Centos 6.x جهت نصب SSL  روی Tomcat 8.5  در حالت Multi Domain  نیاز است تا Connector  در Tomcat  با استفاده از پروتوکول APR تعریف شود که جهت استفاده از این ویژگی در Tomcat 8.5  باید...