۱) راهنمای پذیرش دانشجویان در سامانه جذب - addmission - Developer

Knowledge Base Display

۱) راهنمای پذیرش دانشجویان در سامانه جذب

راهنمای سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی

سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی

بررسی امکانات و ابزار های موجود در سامانه ی جذب برای مدیریت درخواست ها

- راهنمای گروه های مختلف مدیران
راهنمای مدیر سامانه 
راهنمای کارشناس آموزش دانشکده 
راهنمای کارشناس آموزش دانشگاه 
راهنمای کارشناس اداره امور کنسولی 


00
قبلی

Child Articles (2)

  • ۱-۱. ثبت درخواست پذیرش توسط دانشجو

      ـ ثبت درخواست پذیرش توسط دانشجو ۱.ورود به کنترل پنل متقاضیان تحصیل در دانشگاه برای اینکه بتوانند درخواست تحصیل خود را در سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی ثبت کنند، ابتدا باید در این سامانه یک...

  •  ۱-۲. ورود به کنترل پنل مدیریتی

    ـ ورود به کنترل پنل به عنوان مدیر سامانه و بررسی امکانات و ابزارها حال که یک درخواست را به صورت تستی در سیستم ثبت کرده اید، می توانید به عنوان مدیر سامانه وارد سامانه شوید و از این درخواست به عنوان...