فهرست مطالب مستند - addmission - Developer

Knowledge Base Display

فهرست مطالب مستند

متن تستی

00

Child Articles (3)

  • ۱) راهنمای پذیرش دانشجویان در سامانه جذب

    راهنمای سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی بررسی امکانات و ابزار های موجود در سامانه ی جذب برای مدیریت درخواست ها - راهنمای گروه های مختلف مدیران راهنمای مدیر...

  • ۲) غیرفعال سازی پذیرش دانشجویان در سامانه جذب

    چگونه پذیرش در یک رشته تحصیلی را در سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی غیر فعال کنیم؟   معمولا در هر نیمسال تحصیلی، آموزش دانشکده ها وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته های مختلفی که ارائه می دهند را...

  • ۳) گردش کار پذیرش دانشجویان در سامانه جذب

    گردش کار پذیرش دانشجویان بین المللی در دانشگاه   نمودار گردش کار پذیرش دانشجویان بین المللی در وبسایت Adobe XD مدیریت اطلاعات دانشجویان در هنگام ثبت نام و داشتن یک گردش کار خوب می تواند یکی از...