فهرست مطالب - business intelligence road map - Developer

Knowledge Base Display

فهرست مطالب

فهرست مطالب :

ردیف

عنوان مرحله

مهارت‌های که باید در خلال آن آشنا شوید

مدت زمان

( ساعت )

۱gitکار با git و gitlab۸
۲sqlSql commands۲۴
۳javaJava SE - run project - jar files - servlet - JSP - gradle

 

۴postgresPostgres - pgadmin 
۵webHtml - css - js

 

۶

سایر مفاهیم پایه

cms - mvc - api

 

۷

 Liferay deployment

(نصب و راه‌اندازی لایفری)

نصب و راه‌اندازی ـ تنظیم دیتابیس لایفری

 

۸

Liferay development

Actions - Finder - Taglib -Service Builder Permission - MVC - REST Builder

 

۹

Liferay administration

(مدیریت پورتال لایفری)

ایجاد سایت و صفحات مربوطه ـــ مدیریت کاربران، سازمانها، گروه‌ها و نقش‌ها 
۱۰

Liferay Contribution

Source Formatting - Test

 

۱۱

درس افزار

LMS

 

۱۲

پورتال دانشگاه

University

 

۱۳سامانه jira ثبت ساعات کاری ـ گزارش‌نویسی ـ ثبت Bug و ISSUE۱
۱۴ویرایشهای اخیر 
00
Previous