اضافه کردن یک پروژه به عنوان Repository  در Github - راهنمای گیت و گیت هاب - Developer

Knowledge Base Display

اضافه کردن یک پروژه به عنوان Repository  در Github

 1. یک Repository در سایت گیت هاب ایجاد کنید
  • توجه داشته باشد که هیچ فایل اضافه ای در این Repository  اضافه نکنید ، مانند : README, license, or gitignore files
 2. به دایرکتوری پروژه خود بروید.
 3. Git Bash  را باز کنید.
 4. دایرکتوری را به عنوان یک Repository Git  مقدار دهی اولیه کنید :
$ git init
 1. با دستور زیر فایل های پروژه را در Repository  اضافه کنید :
$ git add .
# Adds the files in the local repository and stages them for commit. To unstage a file, use 'git reset HEAD YOUR-FILE'.
 1.  تغییرات را Commit  کنید :
$ git commit -m "First commit"
# Commits the tracked changes and prepares them to be pushed to a remote repository. To remove this commit and modify the file, use 'git reset --soft HEAD~1' and commit and add the file again.
 1. یک Repository  در Github  ایجاد کنید.
 2. در بالای repository   کلیک کنید و URL  مربوط به Repository  خود را کپی کنید :

 1. در Git Bash در دایرکتوری مربوط به پروژه دستور زیر را اجرا کنید تا سرور Remote به Repository محلی شما اضافه شود و بتوانید از این طریق Commit  کنید :
$ git remote add origin https://github.com/user/repo.git
# Set a new remote

$ git remote -v
# Verify new remote
> origin https://github.com/user/repo.git (fetch)
> origin https://github.com/user/repo.git (push)
 1. تغییرات Repository  محلی خود را در Github با دستور push بارگذاری کنید :
$ git push origin master
# Pushes the changes in your local repository up to the remote repository you specified as the origin

منابع :

10
Previous