Back-End - Developer

Asset Publisher

null Back-End

 

عنوان :Generating the Back-End
توضیحات :توضیحاتی در مورد ساختار مدل برنامه نویسی MVC و جایگاه ServiceBuilder در آن

 

عنوان :Generating the Back-End Step 1 of 3
توضیحات :نحوه ایجاد ServiceBuilder

 

File → New → Liferay Module :
Enter com.liferay.docs.guestbook for the "Package Name".
Select service-builder for the Project Template Name.
Click Next.
Name the guestbook for "Module Name".
Click Finish.

 

شکل ۱: افزودن ماژول جدید از نوع ServiceBuilder

 

در این مرحله، ساختار پروژه به صورت زیر خواهد بود. اگر منوی Project ساختار Module ها را به صورتی متفاوت از شکل زیر نمایش داد، از منوی Gradle ، گزینه Refresh (تحت عنوان Reload All Gradle Projects)  را بزنید و یا از محیط Itellij خارج و دوباره به آن وارد شوید.

شکل ۲: پنجره Project پس از افزودن ماژول جدید

 

 

عنوان :Generating the Back-End Step 2 of 3
توضیحات :ویرایش فایل service.xml تا بر اساس آن model و api ایجاد شود

 

 

یادآوری : پس از اتمام ویرایش  فایل service.xml و یا تغییر در کلاسهای ماژول service، از منوی Gradle (بالای صفحه سمت راست)، طبق مسیر زیر ، گزینه buildService را بزنید تا کلاسهای مربوطه ساخته شود (شکل زیر):
guestbook → modules → Tasks → build → buildService

شکل ۱: نحوه BuildService از پنجره Gradle ( به محل گزینه‌های clean و deploy دقت کنید. کاربرد آنها در ادامه خواهد آمد)

دقت کنید که در پنجره لاگ، خطایی نداشته باشید. همچنین از مسیر زیر، گزینه build را بزنید تا api مربوطه نیز ساخته شود :

 

guestbook → modules → Tasks → build → build

 

 

عنوان :Generating the Back-End Step 3 of 3
توضیحات :ویرایش دو کلاس GuestbookLocalServiceImpl و GuestbookEntryLocalServiceImpl که هر دو در مسیر پکیج com.liferay.docs.guestbook.service.impl قرار دارند. (صرفا دو فایلی که کلمه Local دارند ویرایش می‌شوند)

 

شکل ۲: محل قرارگیری دو کلاس فوق در منوی Project

 

دقت کنید که import کلاسها در مواقعی که از شما سوال می‌کند به صورت زیر باشد :

import java.util.List;
import java.util.Date;
import com.liferay.portal.kernel.util.Validator;
نکته : بعد از انجام ویرایش فوق، ممکن است موارد خطایی شبیه مورد زیر ظاهر شود که برای اصلاح آن باید مجددا فرآیند buildService و سپس deploy را از منوی Gradle انجام دهید.
گزینه clean از منوی gradle برای مواقعی مناسب است که به دلیل deployهای قبلی، انجام deploy جدید به درستی انجام نمی‌شود و فایلهای jar جدید (در مسیر bundles/osgi/modules) ساخته نمی‌شوند. در این هنگام با یکبار clean ، فایلهای jar قبلی حذف می‌شوند و با عمل deploy مجدد، این فایلها از نو ساخته می‌شوند.

شکل ۳ : تصویری از خطایی که ممکنست بروز کند

 

همچنین ممکن است در حین انجام فرآیند buildService موارد Warning هم گزارش شود که قابل اغماض است.
در این مرحله، بخش Back-end پروژه به پایان می‌رسد و بخش Front-end در دستور کار قرار می‌گیرد.